column
Theoritical Research on the W UMa Contact Binary
LI Li-fang, ZHANG Feng-hui
2004, 1(1): 1-15.
Abstract PDF
Disk Stellar Kinematics and Abundance with the Galactic Structure
HOU Jin-liang, CHEN Li, CHANG Rui-xiang, SUN Zhen-na
2004, 1(1): 16-27.
Abstract PDF
Alert and Short-term Prediction of Solar Activity
ZHAO Hai-juan, ZHAN La-sheng, RONG Yong-hui
2004, 1(1): 28-46.
Abstract PDF
Two-dimensional Distributions and their Evolutions of Physical Quantities for a Post-flare Loop System
GU Xiao-ma, ZHONG Shu-hua, DUN Jin-ping
2004, 1(1): 47-55.
Abstract PDF
Primary Research on a Complex Solar Radio Burst and its Characteristics of Microwave Sources
WANG Min, WANG Kun-shan, XIE Rui-xiang, SHI Shuo-biao, WANG Lin, LIU Yu-ying, LI Wei-hua
2004, 1(1): 56-63.
Abstract PDF
Pointing Model Study of the 1.2m Telescope-Establishment of Small Period Model of Measuring Angle Coder
ZHENG Xiang-Ming, WANG Wu, FENG He-Sheng
2004, 1(1): 64-68.
Abstract PDF
The Observational Simulation of the Synchronous Debrises
YANG Yuan-gui, FENG He-sheng, GUO Rui, ZHANG Yun-chen
2004, 1(1): 69-74.
Abstract PDF

Most Read Most Cited