column
Exploring the Mysteries of the Universe, and Innovation leading the Future: Astronomical Techniques and Instruments
Xiangqun Cui
2024, 1(1)
Abstract FullText HTML
Review of artificial intelligence applications in astronomical data processing
Hailong Zhang, Jie Wang, Yazhou Zhang, Xu Du, Han Wu, Ting Zhang
2024, 1(1): 1-15. DOI: 10.61977/ati2024001
Abstract FullText HTML PDF
The Jiao Tong University Spectroscopic Telescope Project
JUST Team, Chengze Liu, Ying Zu, Fabo Feng, Zhaoyu Li, Yu Yu, Hua Bai, Xiangqun Cui, Bozhong Gu, Yizhou Gu, Jiaxin Han, Yonghui Hou, Zhongwen Hu, Hangxin Ji, Yipeng Jing, Wei Li, Zhaoxiang Qi, Xianyu Tan, Cairang Tian, Dehua Yang, Xiangyan Yuan, Chao Zhai, Congcong Zhang, Jun Zhang, Haotong Zhang, Pengjie Zhang, Yong Zhang, Yi Zhao, Xianzhong Zheng, Qingfeng Zhu, Xiaohu Yang
2024, 1(1): 16-30. DOI: 10.61977/ati2024008
Abstract FullText HTML PDF
End-to-end computational design for an EUV solar corona multispectral imager with stray light suppression
Jinming Gao, Yue Sun, Yinxu Bian, Jilong Peng, Qian Yu, Cuifang Kuang, Xiangzhao Wang, Xu Liu, Xiangqun Cui
2024, 1(1): 31-41. DOI: 10.61977/ati2024002
Abstract FullText HTML PDF
Characteristics and close-range exploration methods of near-Earth asteroid 2016HO3
He Zhang, Fei Li, Linzhi Meng, Fuming Zeng, Xiaoyu Jia, Yu’ang Liu
2024, 1(1): 42-51. DOI: 10.61977/ati2024004
Abstract FullText HTML PDF
Design and analysis of an advanced thermal management system for the solar close observations and proximity experiments spacecraft
Liu Liu, Kangli Bao, Jianchao Feng, Xiaofei Zhu, Haoyu Wang, Xiaofeng Zhang, Jun Lin
2024, 1(1): 52-61. DOI: 10.61977/ati2024007
Abstract FullText HTML PDF
Application and prospect of the fluid cooling system of solar arrays for probing the Sun
Kangli Bao, Xiaofei Zhu, Jianchao Feng, Liu Liu, Xiaofeng Zhang, Zhiming Cai, Jun Lin, Yonghe Zhang
2024, 1(1): 62-70. DOI: 10.61977/ati2024003
Abstract FullText HTML PDF
Development and application of high-precision multifunction astronomical plate digitizers in China
Meiting Yang, Yong Yu, Liangliang Wang, Zhengjun Shang, Changshun Liu, Lixin Zheng, Zhendong Chen, Jing Yang, Dongmei Da, Shan Dong, Shiyin Shen, Zhenghong Tang, Jianhai Zhao
2024, 1(1): 71-75. DOI: 10.61977/ati2024005
Abstract FullText HTML PDF
A predictive model for regional zenith tropospheric delay correction
Yu Lei, Danning Zhao
2024, 1(1): 76-83. DOI: 10.61977/ati2024000
Abstract FullText HTML PDF

Most Read Most Cited