Just Accepted

Just Accepted have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes/issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Baseline Design of the KunLun Turbulence Profiler Instrument
Xiaohui Guo, Yi Hu, Jing Li, Xu Yang, Zhengzhou Yan
DOI: 10.61977/ati2024028
Abstract FullText HTML
Electrical Design of a Membrane Antenna for a Lunar-based Low-frequency Radio Telescope
Nanben Suo, Fengquan Wu, Kai He, Shijie Sun, Wei Zhou, Minquan Zhou, Cong Zhang, Jiaqin Xu, Qisen Yan, Shenzhe Xu, Jiacong Zhu, Zhao Wang, Ke Zhang, Haitao Miao, Jixia Li, Yougang Wang, Tianlu Chen, Xuelei Chen
DOI: 10.61977/ati2024023
Abstract FullText HTML
Performance analysis of the mutual coupling effect on Phased Array Feeds
Kai Wang, Maozheng Chen, Jun Ma, Hao Yan, Liang Cao, Xuefeng Duan, Jiahui Li
DOI: 10.61977/ati2024019
Abstract FullText HTML PDF

Most Read Most Cited