Just Accepted have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
The Educational Adaptive-optics Solar Telescope (EAST) at the Shanghai Astronomy Museum
Zhimao Du, Qing Lin, Xuejun Rao, Yue Zhong, Jiawen Yao, Hua Bao, Libo Zhong, Yu Liang, Hui Zhang
DOI: 10.61977/ati2024009
Abstract FullText HTML PDF
Electrical Design of a Membrane Antenna for a Lunar-based Low-frequency Radio Telescope
Nanben Suo, Fengquan Wu, Kai He, Shijie Sun, Wei Zhou, Minquan Zhou, Cong Zhang, Jiaqin Xu, Qisen Yan, Shenzhe Xu, Jiacong Zhu, Zhao Wang, Ke Zhang, Haitao Miao, Jixia Li, Yougang Wang, Tianlu Chen, Xuelei Chen
DOI: 10.61977/ati2024023
Abstract FullText HTML
Performance analysis of the mutual coupling effect on Phased Array Feeds
Kai Wang, Maozheng Chen, Jun Ma, Hao Yan, Liang Cao, Xuefeng Duan, Jiahui Li
DOI: 10.61977/ati2024019
Abstract FullText HTML PDF
Design and application of an autonomous Master Control System for a multi-layer magnetic and helioseismic telescope
Liyue Tong, Yingzi Sun, Xiao Yang, Jiaben Lin, Yuanyong Deng, Xianyong Bai, Bingxiang Wang, Xiaoming Zhu, Yang Bai, Yi Shang, Hui Wang
DOI: 10.61977/ati2024020
Abstract FullText HTML PDF
Muon energy reconstruction in the high-energy neutrino observations
Ying Qi, Jiali Liu, Maoyuan Liu, Mingjun Chen, Zike Wang, Tianqi Huang, Peiyuan Chu
DOI: 10.61977/ati2024027
Abstract FullText HTML
Design and assembly of a nested imaging X-ray telescope for the Hot Universe Baryon Surveyor mission
Jun Yu, Ruohui Xian, Xiaoqiang Wang, Yifan Wang, Zhanshan Wang, Wei Zhang, Yibo Cai, Jing Yang, Xi Lu, Wei Wang, Wei Cui
DOI: 10.61977/ati2024017
Abstract FullText HTML PDF
A high-contrast imaging coronagraph for segmented-mirror large aperture telescopes using a spatial light modulator
Jiangpei Dou, Huanyu Dong
DOI: 10.61977/ati2024018
Abstract FullText HTML PDF
Fuzzy Proportional Integral Derivative control of a voice coil actuator system for adaptive deformable mirrors
Ziqiang Cui, Heng Zuo, Weikang Qiao, Hao Li, Fujia Du, Yifan Wang, Jinrui Guo
DOI: 10.61977/ati2024025
Abstract FullText HTML
Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Column
The FAST Core Array
Peng Jiang, Rurong Chen, Hengqian Gan, Jinghai Sun, Boqin Zhu, Hui Li, Weiwei Zhu, Jingwen Wu, Xuelei Chen, Haiyan Zhang, Tao An
2024, 1(2): 84-94. DOI: 10.61977/ati2024012
Abstract FullText HTML PDF
Solar adaptive optics systems for the New Vacuum Solar Telescope at the Fuxian Lake Solar Observatory
Lanqiang Zhang, Xuejun Rao, Hua Bao, Youming Guo, Jinsheng Yang, Nanfei Yan, Xian Ran, Dingkang Tong, Xinlong Fan, Zhongyi Feng, Changhui Rao
2024, 1(2): 95-104. DOI: 10.61977/ati2024014
Abstract FullText HTML PDF
Optical frequency comb technology: from ground to space
Xiaodong Shao, Yu Yan, Hainian Han, Zhiyi Wei
2024, 1(2): 105-116. DOI: 10.61977/ati2024016
Abstract FullText HTML PDF
An improved non-uniform fast Fourier transform method for radio imaging of coronal mass ejections
Weidan Zhang, Bing Wang, Zhao Wu, Shuwang Chang, Yao Chen, Fabao Yan
2024, 1(2): 117-127. DOI: 10.61977/ati2024006
Abstract FullText HTML PDF
Solar image reconstruction method under atmospheric turbulence at Fuxian Lake Solar Observatory
Sizhong Zou, Zhenyu Jin, Kaifan Ji, Jun Xu, Lei Yang
2024, 1(2): 128-139. DOI: 10.61977/ati2024010
Abstract FullText HTML PDF
HF-VHF dual-channel multifunctional radio astronomy terminal system
Kaijing Liu, Liang Dong, Huanhuan Xie, Baoxin Li, Jingzhi Zhou
2024, 1(2): 140-149. DOI: 10.61977/ati2024011
Abstract FullText HTML PDF
Determining the observation epochs of star catalogs from ancient China using the generalized Hough transform method
Boliang He, Yongheng Zhao
2024, 1(2): 150-155. DOI: 10.61977/ati2024013
Abstract FullText HTML PDF

Most Read Most Cited