Articles in press have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes /issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Column
Design and assembly of a nested imaging X-ray telescope for the Hot Universe Baryon Surveyor mission
Jun Yu, Ruohui Xian, Xiaoqiang Wang, Yifan Wang, Zhanshan Wang, Wei Zhang, Yibo Cai, Jing Yang, Xi Lu, Wei Wang, Wei Cui
2024, 1(3): 157-165. DOI: 10.61977/ati2024017
Abstract FullText HTML PDF
A high-contrast imaging coronagraph for segmented-mirror large aperture telescopes using a spatial light modulator
Jiangpei Dou, Huanyu Dong
2024, 1(3): 166-170. DOI: 10.61977/ati2024018
Abstract FullText HTML PDF
The Educational Adaptive-optics Solar Telescope at the Shanghai Astronomy Museum
Zhimao Du, Qing Lin, Xuejun Rao, Yue Zhong, Jiawen Yao, Hua Bao, Libo Zhong, Yu Liang, Hui Zhang
2024, 1(3): 171-178. DOI: 10.61977/ati2024009
Abstract FullText HTML PDF
Fuzzy Proportional Integral Derivative control of a voice coil actuator system for adaptive deformable mirrors
Ziqiang Cui, Heng Zuo, Weikang Qiao, Hao Li, Fujia Du, Yifan Wang, Jinrui Guo
2024, 1(3): 179-186. DOI: 10.61977/ati2024025
Abstract FullText HTML PDF
Design and application of an autonomous Master Control System for a multi-layer magnetic and helioseismic telescope
Liyue Tong, Yingzi Sun, Xiao Yang, Jiaben Lin, Yuanyong Deng, Xianyong Bai, Bingxiang Wang, Xiaoming Zhu, Yang Bai, Yi Shang, Hui Wang
2024, 1(3): 187-196. DOI: 10.61977/ati2024020
Abstract FullText HTML PDF
Muon energy reconstruction in the high-energy neutrino observations
Ying Qi, Jiali Liu, Maoyuan Liu, Mingjun Chen, Zike Wang, Tianqi Huang, Peiyuan Chu
2024, 1(3): 197-202. DOI: 10.61977/ati2024027
Abstract FullText HTML PDF

Most Read Most Cited