column
Effects of the Lower Energy Cutoff Behavior on the Maser Emission Excited by Temperature Anisotropy
Tang Jianfei
2017, 14(3): 275-280.
Abstract PDF
The Progress of VLBI Data Acquisition System-Mark6 and Related Techenologies
Guo Shaoguang, Zhu Renjie, Zheng Weimin, Fan Qingyuan, Li Jiyun, Zhao Rongbing, Zhang Xiuzhong, Xu Zhijun, Gan Jiangying, Wu Yajun
2017, 14(3): 281-287.
Abstract PDF
Holographic Measurement System of Nanshan 26m Telescope in Xinjiang Astronomical Observatory
Pei Xin, Li Jian, Chen Maozheng, Liu Zhiyong, Xiang Binbin
2017, 14(3): 288-296.
Abstract PDF
Model-Based Mitigation of the Moving RFI in Radio Astronomy
Zhu Shiyu, Wang Zhuang, Wang Mengnan, Dong Liang
2017, 14(3): 297-303.
Abstract PDF
The Strategic Analysis for Searching Faint Space Debris in the GEO Region
Tang Rufeng, Li Yuqiang, Li Rongwang
2017, 14(3): 304-309.
Abstract PDF
Design and Realization of Single Telescope Transmitting and Twin Receiving Laser Ranging System at Yunnan Observatories
Zhai Dongsheng, Li Yuqiang, Xu Rong, Fu Honglin, Zhang Haitao, Li Zhulian, Xiong Yaoheng
2017, 14(3): 310-316.
Abstract PDF
Experimental Astrometry of Himalia using Gaia DR1
Peng Huanwen, Peng Qingyu, Wang Na
2017, 14(3): 317-321.
Abstract PDF
Astrometric Calibration of CCD Field of View for Some Major Satellites of Saturn
Jinghan Peng, Wang Na
2017, 14(3): 322-329.
Abstract PDF
Study on Methods for Analyzing the Stability of Satellite Navigation Signals
Zhao Danning
2017, 14(3): 330-336.
Abstract PDF
The Preliminary Study on Application of AC Servo System in Astronomical Telescope
Zhang Shenghua, Huang Lei, Wei Jianyan, Zheng Lifang, Liu Qi
2017, 14(3): 337-346.
Abstract PDF
Xinjiang Astronomical Observatory Data Center Custom Uploading Crossmatcher
Zhang Hailong, Nie Jun, Zhao Qing, Ye Xinchen, Wang Jie
2017, 14(3): 347-355.
Abstract PDF
Astronomical Dome Control System Based on ASCOM and Modbus/TCP Standard
He Shousheng, Xin Yuxin, Lun Baoli, Fan Yufeng
2017, 14(3): 356-362.
Abstract PDF
Application of R language in LAMOST Spectral Analysis
Chen Shuxin, Luo Ali, Sun Weimin
2017, 14(3): 363-368.
Abstract PDF
A Method for Calculating the Angle of Interference Fringes Based on Fourier Transform and Threshold Traversal of Binary Image
Wang Chaoyan, Chen Xinyang, Zheng Lixin, Li Kexin, Cai Jianqing, Ding Yuanyuan
2017, 14(3): 369-375.
Abstract PDF
A Method of Data Preprocessing for Astronomical Satellite
Zhao Haisheng, Ge Mingyu, Li Zhengheng, Nie Jianyin, Song Liming
2017, 14(3): 376-381.
Abstract PDF
An Overview of Celestial Autonomous Navigation Technology for Deep Space Exploration
Xue Xiping, Zhang Hongbo, Kong Deqing
2017, 14(3): 382-391.
Abstract PDF
A Self-Calibrating and Automatic Spectrum Electromagnetic Environment Monitoring System
Yue Linzhu, Dong Liang, Wang Min
2017, 14(3): 392-400.
Abstract PDF
Practice of Anomalies of Optical Astronomic Time-latitude Residuals in Strong Earthquake Prediction
Hu Hui, Li Yuqiang, Su Youjin, Yin Zhiqiang, Han Yanben, Wang Rui, Wang Bo
2017, 14(3): 401-406.
Abstract PDF

Most Read Most Cited