column
The Calculation of Line-of-sight Electric Current Density Associated with An X2.2 Flare in Active Region AR11158
Yang Liping, Liang Hongfei, Liu Jihong, Wang Nan, Sun Xia, Li Zihan
2021, 18(3): 283-293. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20201123.003
Abstract PDF
X-ray Aura Analysis of the Solar Radio Burst Interfering with Navigation Signal Events on November 4, 2015
Dong Liang, Yan Xiaojuan, Huang Wengeng, Li Pan, Yu Chao, Gao Guannan, A Ercha, Shen Faxin, Guo Shaojie
2021, 18(3): 294-300. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20210524.001
Abstract PDF
Re-investigation of the Illuminated Aperture of the FAST
Li Jianling, Peng Bo, Chai Xiaoming
2021, 18(3): 301-306. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20201021.002
Abstract PDF
The Design and Implementation of the Compressor Pressure Monitoring System of 26 m Radio Telescope in Xinjiang Astronomical Observatory
Chen Yong, Duan Xuefeng, Yan Hao, Li Jian, Xiang Binbin, Ma Jun, Li Xiaofei, Liu Feng, Cao Liang
2021, 18(3): 307-313. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20201123.001
Abstract PDF
Overview of Balloon-Borne Solar Telescope-SUNRISE
Liu Yanxiao, Song Tengfei, Zhang Tao, Huang Min, Lv Qunbo, Xiang Lei, Xia Lidong, Sun Mingzhe, Song Hongqiang, Tian Hui, Zhang Hongxin, Song Haijun, Yang Xiaoxu, Zhang Xuefei, Wang Jingxing, Liu Yu, Jin Zhenyu, Jiang Chaowei, Lin Jun
2021, 18(3): 314-336. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20201026.001
Abstract PDF
Research on Interpolation Accuracy of Precise Ephemeris of Beidou Satellite
Guo Zhongchen, Song Mingyang, Bao Yajun, Cui Lei, Zhang Ke
2021, 18(3): 337-345. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20201112.003
Abstract PDF
Research on Adjustment Method of the Active Segment in a Two-mirror Active Optics System
Jiang Zhiyu, Lu Jinxian, Yang Dehua, Wu Changcheng, Jin Zhenyu
2021, 18(3): 346-353. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20201027.001
Abstract PDF
Development and Evaluation of a CAN-based Alignment System for Active Optics
Xiao Xinyi, Zhang Zongmeng, Yang Dehua, Wu Changcheng, Jin Zhenyu
2021, 18(3): 354-361. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20201027.002
Abstract PDF
Experimental Measurement and Calibration of Celestial Bodies with High Resolution Soft X-ray Radiation
Zhang Yujia, Liang Guiyun
2021, 18(3): 362-371. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20201112.002
Abstract PDF
Coherent De-dispersion Algorithm for Pulsar GPU Based on Zero-copy
Wang Boqun, Zhang Hailong, Wang Jie, Ye Xinchen, Wang Wanqiong, Li Jia, Zhang Meng, Zhang Yazhou
2021, 18(3): 372-379. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20210107.001
Abstract PDF
The Meteorological Parameters Analysis in Shenzhen Astronomical Observatory During the Partial Solar Eclipse
Zheng Jianchuan, Mei Lin, Wang Dong, Wu Liang, Ye Jiahui
2021, 18(3): 380-387. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20200904.003
Abstract PDF
The Image Acquisition System of the YNAO Multi-function Astronomical Theodolite II
Zhang Yigong, Su Jie, Yang Lei, Wang Jiancheng, Chen Linfei, Cheng Xiangming, Zhang Guanjun
2021, 18(3): 388-396. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20200924.002
Abstract PDF
Research on Cone Search of Distributed MySQL for Massive Astronomical Data
Yang Chao, Liang Bo, Dai Wei, Wei Shoulin, Deng Hui, Wang Feng
2021, 18(3): 397-404. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20201112.001
Abstract PDF
Study on the Periodic Characteristics of High-energy Electrons Based on Maximum Entropy Spectral Estimation
Wan Meiyan, Lu Tongsuo, Liao Sihan, Yu Baixue, Gao Beibei
2021, 18(3): 405-412. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20201124.001
Abstract PDF
A Cloud Cover Measurement Index Based on All-sky Imager Images
Zhang Yuxin, Qiu Bo, Shi Chaojun, Li Mengci, Xiang Guanjie
2021, 18(3): 413-420. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20201123.002
Abstract PDF
Research on Zhongkang Solar Eclipse Based on Modern Astronomical Planetary Ephemeris
Ma Lihua, Han Yanben, Yin Zhiqiang, Qiao Qiyuan
2021, 18(3): 421-426. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20201021.001
Abstract PDF

Most Read Most Cited