column
GeV-TeV Energy Spectral Analysis of BL Lac objects
Zhong Wei, Liu Wenguang, Zheng Yonggang
2018, 15(1): 1-9.
Abstract PDF
The Variability Analysis of PKS 0735+178
Yu Lian, Zhang Xiong, Wang Wenguang, Luo Shuangling
2018, 15(1): 10-16.
Abstract PDF
Photometric Study of W UMa type Eclipsing Binary GM Bootis
Yang Yong, Zhang Yanping, Fu Jianning, Cang Tianqi
2018, 15(1): 17-24.
Abstract PDF
Simulation method of Probe VLBI Signal
Zhu Yali, Zheng Weimin, Tong Li, Tong Fengxian, Zhang Juan, Liu Lei
2018, 15(1): 25-31.
Abstract PDF
Installing a VLBI Digital Backend with DBBC2 at Nanshan Station, Xinjiang Astronomical Observatory
Yang Wenjun, Yang Jun, Jiang Wu, Xia Bo, Li Jian, Cui Lang, Zhang Hua, Li Peng, Gao Zhifu
2018, 15(1): 32-39.
Abstract PDF
Study on Perturbation Analysis Method of the Influence of Satellite Orbit Error on Positioning Accuracy
Liu Cheng, Li Fang
2018, 15(1): 40-45.
Abstract PDF
Realization of Key Technology of Dual Mode Satellite Timing Equipment
Cai Fan, Chen Li
2018, 15(1): 46-51.
Abstract PDF
Application of Generalized Continuation Method in Interpolation and Extrapolation of GPS Precise Ephemeris
Chen Qiangqiang, Chen Zhiping, Li Fang
2018, 15(1): 52-58.
Abstract PDF
Registration and Location Method of Solar Magnetic Field Images Based on Scale-invariant Feature Point Matching
Yang Pan, Zeng Shuguang, Liu Suo, Zheng Sheng, Lin Ganghua, He Huiling
2018, 15(1): 59-68.
Abstract PDF
High-accuracy Registration Method of Solar High-resolution Observation Images and Full-disk Solar Images
Feng Tao, Dai Wei, Wang Rui, Ji Kaifan
2018, 15(1): 69-77.
Abstract PDF
Integral Method and Implementation of MUSER Visibility Data
Lai Cheng, Mei Ying, Deng Hui, Wang Feng, Dai Wei
2018, 15(1): 78-86.
Abstract PDF
The Analysis of Anisoplanatism's Influence in Different Reconstruction Sub-block Size of NVST
Li Maolin, Xiang Yongyuan, Jin Zhenyu, Liu Zhong
2018, 15(1): 87-94.
Abstract PDF
Calibration of Mueller Matrix Measurement of Weak Polarization Element and Its Application
Peng Jianguo, Yuan Shu, Jin Zhenyu
2018, 15(1): 95-103.
Abstract PDF
Application of Nonlinear Filtering in SINS
Yu Shaoshao, Pei Jun, Hu Chao
2018, 15(1): 104-110.
Abstract PDF
Fault Tree Analysis on Reliability of Mirror Defrosting System of Antarctica Astronomical Telescope
Feng Qingchen, Li Xiaoyan
2018, 15(1): 111-118.
Abstract PDF
Yunnan Observatories Hand-painted Sunspot Data System
Zhu Gaofei, Zheng Sheng, Lin Ganghua, Zeng Xiangyun, Feng Yongli, Tao Jinping, Shu Yao
2018, 15(1): 119-126.
Abstract PDF

Most Read Most Cited