column
The History and Development of The Low-Frequency Radio Observation
Mei Li, Su Yan, Zhou Jianfeng
2018, 15(2): 127-149.
Abstract PDF
Enhancement of the Prediction Accuracy of Pole Coordinates with Empirical Mode Decomposition
Zhao Danning, Lei Yu, Cai Hongbing
2018, 15(2): 150-150.
Abstract PDF
Measurement of Transverse Velocity Field of NVST Solar High Resolution Image
Liu Hui, Yang Yunfei, Shang Zhenhong, Li Runxin
2018, 15(2): 151-157.
Abstract PDF
Solar Image Enhancement Based on Histogram Specification
Wang Rui, Xu Zhi, Yang Lei, Ji Kaifan
2018, 15(2): 158-168.
Abstract PDF
Design and Implementation of the MUSER Negative Database Interfaces
Shi Congming, Zhang Xiaoli, Wang Feng, Dai Wei, Yang Qiuping
2018, 15(2): 169-175.
Abstract PDF
Application Research of FITS Variable-Length Arrays in DAMPE Data Storage
Yang Xiaoyan, Shi Tao, Li Bing, Sun Xiaojuan, Lu Xiaojun
2018, 15(2): 176-180.
Abstract PDF
Xinjiang Astronomical Observatory NSRT Data Storage System
Zhang Hailong, Zhu Yan, Nie Jun, Yuan Jianping, Wu Gang, Liu Jun, Wang Jie, Wang Wanqiong, Ye Xinchen, Tohtonur, Zhang Meng
2018, 15(2): 181-187.
Abstract PDF
Study on Monitor and Diagnostic Method of APOSOS 15cm Opto-electrical Telescopes
Cai Yangshuo, Gao Pengqi, Shen Ming, Yu Huanhuan, Guo Xiaozhong, Yang Datao, Zhao You
2018, 15(2): 188-194.
Abstract PDF
Implementation on Image Frame Selection of GPU for ONSET Real-time Data Processing
Li Li, Deng Hui, Li Zhen, Mei Ying, Dai Wei, Yang Qiuping, Wang Feng
2018, 15(2): 195-201.
Abstract PDF
A Control Framework for RTS2 Based on the WeChat Micro-program
Liang Bo, Tian Zhiyan, Wang Feng, Deng Hui, Wei Shoulin
2018, 15(2): 202-207.
Abstract PDF
Temperature Distribution and Deformation Impact Analysis of 26m Antenna Frame
Wang Hui, Ning Yunwei, Yan Hao
2018, 15(2): 208-215.
Abstract PDF
Expert Platform for the Spectral Inspection
Lei Guohong, Xu Yang, Niu Chenhui, Tian Haijun, Zhang Yanxia, Cui Chenzhou, Zhao Yongheng
2018, 15(2): 216-224.
Abstract PDF
Design and Implementation of Software System for FocusGEO
Wang Wei, Mao Yindun, Chen Guoping, Zhang Yongshuai, Yu Yong, Luo Hao
2018, 15(2): 225-231.
Abstract PDF
Design and Implementation of the All-Sky Cloud Monitoring System at Shenzhen Astronomical Observatory
Mei Lin, Wu Xiang, Zhou Zuochao
2018, 15(2): 232-239.
Abstract PDF
Integration and Sharing of Chinese Traditional Star Resources with WWT
Wan Wanghui, Cui Chenzhou, Qiao Cuilan, Fan Dongwei, Mi Linying, Qi Rui, Wan Haoyi
2018, 15(2): 240-244.
Abstract PDF
Citizen Astronomy in China: Present and Future
Ye Quanzhi
2018, 15(2): 245-256.
Abstract PDF

Most Read Most Cited