column
Polarization Study of Blazar in Radio Frequency Band
Xu Xiaolin, Zhang Haojing, Yi Tingfeng, Zhang Yan, Yu Lian, Ren Guowei, Li Futing, Wu Yuecheng, Zhang Xiong
2019, 16(2): 131-138.
Abstract PDF
Study on Long-Period Variability Analysis Methods of Quasars
Yu Lian, Zhang Xiong, Zhang Haojing, Li Futing, Xu Xiaolin, Ren Guowei, Wu Yuecheng
2019, 16(2): 139-150.
Abstract PDF
Rieger-type Periodic Phase Analysis of Sunspot Areas in the Northern and Southern Hemispheres Using Empirical Mode Decomposition
Liu Weihang, Qian Yawen, Deng Linhua, Feng Song
2019, 16(2): 151-157.
Abstract PDF
Measurement of NSRT 26m Antenna Track Unevenness and Influence on Pointing Accuracy
Wen Haoxing, Xu Qian, Wang Na
2019, 16(2): 158-166.
Abstract PDF
Fast Radio Bursts Statistics
Yu Qiuyu, Liu Zhijie, Wang Pei
2019, 16(2): 167-177.
Abstract PDF
Simulation of the Influence of Ground Screen Parameters on Antenna Radiation Performance in VHF Band
Yuan Xiaowei, Dong Liang, Wang Min, Guo Shaojie, Duan Shunmei
2019, 16(2): 178-186.
Abstract PDF
An Automatic Classification Algorithm for Light Curves of Eclipsing Binary Stars Based on SVM
Yuan Huiyu, Zhao Juan, Dai Haifeng, Yang Yuangui
2019, 16(2): 187-193.
Abstract PDF
Design and Implementation of Xinjiang Astronomical Observatory Observation Data Transmission Log System
Zhu Yan, Zhang Hailong, Ye Xinchen, Wang Jie, Wang Wanqiong, Tohtonur, Li Jia, Zhang Meng
2019, 16(2): 194-203.
Abstract PDF
NGAS-Based Multi-site Observation Data Storage and Synchronization Method
Shi Congming, Deng Hui, Dai Wei, Wei Shoulin, Wang Feng
2019, 16(2): 204-210.
Abstract PDF
Analysis and Test of Underlying Communication Architecture of Observation Control System on the Basis of ZeroMQ
Qian Jin, Deng Hui, Mei Ying, Shi Congming, Wei Shoulin, Dai Wei, Wang Feng
2019, 16(2): 211-217.
Abstract PDF
A Study on Optimal Experiential W-plane for Wide-Field Gridding Algorithm
Yu Xiaoyu, Deng Hui, Mei Ying, Wei Shoulin, Shi Congming, Wang Wei, Dai Wei, Wang Feng
2019, 16(2): 218-224.
Abstract PDF
Classification of All-sky Camera Data Based on Convolutional Neural Network
Cui Shun, Xu Yunfei, Su Liying, Cui Chenzhou, Fan Dongwei, Han Jun, Wang Chuanzhong, Zhang Lei, Zhang Jie
2019, 16(2): 225-235.
Abstract PDF
Implementation of Lucky Imaging Algorithm Based on FPGA
Zhao Panzi, Li Binhua, Mao Longhua, Tao Yong
2019, 16(2): 236-243.
Abstract PDF
A Method to Estimate the Observable Time of X-ray Sources
Zhao Haisheng, Huang Yue
2019, 16(2): 244-248.
Abstract PDF
Ten-Month Calendar, Eighteen-Month Calendar Yin and Yang and the Five Elements
Li Weibao, Chen Jiujin
2019, 16(2): 249-252.
Abstract PDF

Most Read Most Cited