column
Correlation Study of Fermi TeV Blazars Spectrum Index, Peak Frequency of Energy Spectrum and Energy Spectrum Curvature
Zhou Ruixin, Zhu Kerui, Ma Li, Kang Shiju, Zheng Yonggang
2021, 18(1): 1-24. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20200610.003
Abstract PDF
Classication for BZUs in 5BZCAT
Zhu Jingtian, Fan Junhui, Cai Jinting
2021, 18(1): 25-42. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20200513.001
Abstract PDF
Model Limitation of Break Power-Law Fitting of the Fermi GRB Time-Resolved Spectra
Wang Daozhou, Peng Zhaoyang, Chang Xuezhao, Chen Jiaming, Wang Chen, Luo Shuangling
2021, 18(1): 43-51. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20200624.003
Abstract PDF
Research on Radio Source Fringe Search Algorithm Based on Multi-Grid
Sun Xiaotong, Tong Li, Zheng Weimin, Yu Yun
2021, 18(1): 52-59. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20200423.001
Abstract PDF
Incoherent Dedispersion Algorithm Based on GPU
Toktonur, Zhang Hailong, Wang Jie, Ye Xinchen
2021, 18(1): 60-68. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20200515.002
Abstract PDF
Research of Interferometry Baselines Between CE-4 Rover and Lunar Facility Using Halo Orbit Simulation
Wu Yuxiang, Wen Weibin, Ping Jinsong, Zhu Xinying, Zhang Hongbo, Kong Deqing, Dai Shun, Xue Xiping, Li Chen
2021, 18(1): 69-76. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20200727.001
Abstract PDF
Screening and Analysis of Pointing Error Data Under Frame Model
Hu Xiaowei, Zhu Qingsheng
2021, 18(1): 77-86. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20200623.001
Abstract PDF
Study on Design Scheme of Thermal Protection of Probe for in situ Measurements of Solar Eruption
Huang Shanjie, Zhong Xiaoyu, Lin Jun, Jin Zhenyu, Xu Fangyu
2021, 18(1): 87-100. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20200515.001
Abstract PDF
Design and Implementation of Heterogeneous Environment Information Retrieve System for LAMOST
Wang Zheng, Wang Feng, Tian Yuan, Li Jian, Zhao Yongheng
2021, 18(1): 101-107. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20200624.002
Abstract PDF
The Application of ARM-Based Embedded System in Automatic Weather Monitoring System: NVST Weather Station as an Example
Wang Xinhua, Chen Dong, Luo Lin, Zhang Tao, Yang Lei, Xu Zhi, Chen Junyi
2021, 18(1): 108-114. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20200722.001
Abstract PDF
On the Exposure Time of the Mephisto-W Survey
Lei Lei, Li Jinda, Wu Jintai, Jiang Siyi, Chen Bingqiu
2021, 18(1): 115-121. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20200713.001
Abstract PDF
Binary-Star Spectral Fitting Based on Strategy Improved Genetic Algorithm
Chi Huanbin, Li Zhongmu, Wang Feng
2021, 18(1): 122-128. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20200730.001
Abstract PDF
A Data Processing Acceleration Method and System for FAST Petabyte Pulsar Data Processing
Zhang Hui, Xie Xiaoyao, Li Di, Liu Zhijie, Wang Pei, Yu Xuhong, You Shanping, Xu Yuyun, Jiang Jiatao
2021, 18(1): 129-137. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20200628.001
Abstract PDF
The Spikes Identification of High Energy Telescope Onboard Insight-HXMT
Zhao Haisheng, Liu Congzhan, Li Xiaobo, Song Liming
2021, 18(1): 138-144. DOI: 10.14005/j.cnki.issn1672-7673.20200817.001
Abstract PDF

Most Read Most Cited