column
The Research about Radiation Characteristics and Evolutionary Sequence in Fermi Blazars
Ren Guowei, Zhang Xiong, Zhang Haojing, Li Futing, Xu Xiaolin, Yu Lian, Wu Yuecheng, Yan Peilin
2019, 16(3): 253-261.
Abstract PDF
Conversion of Line Polarization to Circular Polarization in L Band Receiver of 26m Telescope in Xinjiang Astronomical Observatory
Chen Yong, Sun Zhengwen, Yan Hao, Li Jian, Li Dalei, Li Xiaofei, Liu Feng
2019, 16(3): 262-267.
Abstract PDF
Radio Frequency Mitigation Using Independent Component Analysis
Dai Wei, Shang Zhenhong, Xu Yonghua, Liu Hui, Yang Yaguang, Qiang Zhenping
2019, 16(3): 268-277.
Abstract PDF
Design of 2-18GHz Ultra-Wideband Low Noise Amplifier
Wen Xiaomin, Li Bin
2019, 16(3): 278-284.
Abstract PDF
Reconstruction of Faraday Dispersion Function Based on Compressive Sensing Method
Yu Yanchuan, Sun Xiaohui
2019, 16(3): 285-293.
Abstract PDF
Improving the Performance of the LS+NN Model for UT1-UTC Forecast with the Edge Extension
Zhao Danning, Lei Yu
2019, 16(3): 294-299.
Abstract PDF
Automatic Normalization Method of Stellar Spectrum Based on Spline Function
Luo Feng, Liu Chao, Zhao Yongheng
2019, 16(3): 300-311.
Abstract PDF
Research of the Method for Reducing Background of Very Low Frequency Radio Spectrumon Chang'E-4
Zhang Tao, Su Yan
2019, 16(3): 312-320.
Abstract PDF
Automatic Deployment Method of Astronomical Application Software Based on Container Technology
Yao Kun, Dai Wei, Yang Qiuping, Mei Ying, Shi Congming, Wang Feng
2019, 16(3): 321-328.
Abstract PDF
Development and Test of a Stepper Motor Driven Displacement Actuator
Zhang Zongmeng, Wang Zhenglan, Yang Dehua, Wu Changcheng, Jin Zhenyu
2019, 16(3): 329-334.
Abstract PDF
Research of LAMOST Dataflow Designation and Spectral Quality Control
Guo Yanxin, Luo Ali
2019, 16(3): 335-344.
Abstract PDF
The Implementation of Astronomical CMOS Camera Test Platform and Control System
Luo Zhiyuan, Xu Jun, Liu Liming, Zhang Tao
2019, 16(3): 345-352.
Abstract PDF
Calibration of the Active Control System of Segmented Mirror
Wang Bin, Dai Yichun, Xu Fangyu, Jin Zhenyu, Yang Dehua
2019, 16(3): 353-358.
Abstract PDF
The Auto Control System of Dome's Window-Blinds at Lijiang 2.4m Telescope
Wang Deqing, Ding Xu, Lun Baoli, Wang Chuanjun, Fan Yufeng, He Shousheng, Xin Yuxin, Yu Xiaoguang
2019, 16(3): 359-365.
Abstract PDF
Planning of Data Processing System for Astronomical Satellite
Zhao Haisheng, Li Chengkui, Jia Shumei, Song Liming
2019, 16(3): 366-371.
Abstract PDF
A Research on the Development and Regional Differences of Astronomical Science Popularization Based on WorldWide Telescope Platform Across China
Lin Hongzhi, Wang Hongguang, Cui Chenzhou, Pan Wenbin, Deng Rongbiao
2019, 16(3): 372-380.
Abstract PDF

Most Read Most Cited